Notícies

Agenda

Curs de Tast

Taller de Tast


ANOTA
LES DATES!

enobit
XX Assemblea General Ordinària

Les instal·lacions de Bodega Jean Leon van acollir el dia 24 de gener de 2004 la XX Assemblea General Ordinària, un acte que va estar marcat per la normalitat i l’optimisme davant les excel·lents expectatives de l’Associació

El president de l’ACE, Carles Playà, va procedir a l’obertura oficial de l’acte, donant la benvinguda als 43 associats presents. A continuació, i tal com marquen els estatuts de l’associació, se segueix l’ordre del dia establert, que s’inicia amb la lectura i l’aprovació per unanimitat de l’acta de la darrera assemblea que va tenir lloc a les caves Segura Viudas S.A., de Torrelavid, el passat dia 25 de gener del 2003.

Secretaria

El secretari, Joan M. Rovira i Grau, comenta que durant el 2003, el nombre d’activitats i actes realitzats per l’associació, han estat un total de 52. Pel que fa al moviment d’associats, han estat 16 altes i 5 baixes. Quant als cursos de tast hi ha hagut una disminució notable i, finalment, només s’han realitzat set cursos. En referència al taller de tast, seguint la tònica dels últims anys, s’han realitzat un total de sis sessions, amb un ple absolut. Aquest fet ha motivat que per als propers cursos de tast s’establís una nova normativa a l’hora d’apuntar-se; per tant, a partir d’ara, s’obrirà un període d’inscripció que pretén garantir la difusió de la informació amb igualtat d’oportunitats.

En referència a la correspondència que mou l’A.C.E., continua la dinàmica creixent. En destaca, especialment, l’increment d’un 60 % envers l’any passat del correu electrònic com a instrument de difusió interna. Tot i això, la via postal convencional també ha crescut durant el 2003 (un 11 % més en sortides i un 33 % en entrades). En l’apartat de reunions, el secretari fa esment de les 19 reunions, realitzades per la Junta Directiva, durant el 2003, com també les 12 reunions realitzades per la comissió del Taller de Tast.

Cursos de tast

German Esteban va comentar que s’ha passat dels 14 cursos que es van fer al 2002 a set que s’han portat a terme durant el 2003. Tot i aquesta disminució de cursos, últimament s’observa una tendència creixent de noves sol·licituds d’empreses, en especial les del sector d’oci i turisme, però que fins ara no s’han consolidat. D’altra banda, es destaca que cada vegada es reben més peticions d’organitzacions interessades en fer el tast, però que són elles els responsables de l’organització, com per exemple el Centre Àgora. Es comenta que la pèrdua de contractació de cursos pot ser deguda al fet de què el preu ha augmentat per la imposició de l’IVA, fet que ens fa menys competitius.

Per l’any vinent hi ha bones perspectives per part d’entitats a les quals ja hem realitzat cursos, i que volen reprendre la dinàmica, però es detecta la necessitat d’oferir cursos, més concrets i curts, d’una sola sessió, monogràfics. Això fa que siguin més engrescadors a l’hora de comprometre’s a l’assistència i facilita la contractació del primer curs. Així posteriorment, es fa més fàcil implantar cursos de més envergadura.

Les comissions, una gran eina de difusió

Taller de tast

Emili Esteve, responsable d’aquesta comissió, comenta que per al taller de tast de l’any 2004, es comptarà amb la presència de Maurice Chassin, enòleg que aportarà noves visions i maneres d’enfocar les formes de tastar.

Revista i web

En la seva intervenció, Jaume Estruch exposa que el 2003 i després de diversos anys deficitaris, la revista té superàvit. Alguns dels factors que ho han fet possible són la racionalització de quotes de la Guia Professional i la creació de noves modalitats d’anuncis interiors. Així mateix, la política de patrocinadors també ha propiciat la competitivitat entre empreses i, per tant, més interès en la publicació d’anuncis. Pel que fa a l’edició digital, tot i que presenta dèficit, es fa una aposta per aquest suport, ja que permet una difusió més gran tant de la revista com de la institució. Es comenta que a partir d’ara, per poder accedir a la Biblioteca d’acenologia.com cal introduir la contrasenya que té assignada cada associat. Quant al nombre de visites, continua creixent i, per exemple, el novembre del 2003 es van comptabilitzar 13 279 visites, la qual cosa representa un 39,4 % respecte de l’any passat, és a dir, que cada tres minuts el web ha rebut una visita. Un total de 20 701 pàgines han estat visitades (un increment del 39 % respecte del 2002) i que indica que cada dos minuts algú ha visitat una pàgina. Cal destacar també un increment de l’11,68 % de peticions al servidor i el número total de consultes han estat de 361, és a dir unes 12 hores diàries de consulta. La procedència d’aquestes consultes continua essent d’Amèrica del Nord, com a millor client, Europa es va mantenint, o fins i tot disminueix, i Amèrica del Sud, també augmenta. La resta de països segueix més o menys igual.

Tresoreria

El 2003 s’ha assolit la regularització fiscal que l’Associació tenia pendent, la qual cosa ha implicat una pèrdua d’aproximadament un 15 % d’ingressos que caldrà, per tant, suplir buscant més patrocini. Una vegada presentats els comptes del 2003, van estar aprovats per unanimitat.

Tot seguit, es va presentar el pressupost per al 2004, en què no hi ha grans variacions respecte a l’any anterior, i en el que tan sols s’han intentat adequar les xifres més discordants, en referència als cursos de tast, i petites variacions, com ara l’adequació de despeses de personal, assessoria fiscal, etc. La novetat d’enguany és la inclusió d’una partida nova, anomenada de «recerca i documentació». Fora dels pressupostos, també aprovats per unanimitat, es fa un petit balanç econòmic del viatge tècnic a Austràlia organitzat per l’A.C.E. el 2003.

Presidència

Carles Playà va iniciar la seva intervenció comentant que el 2003 havia estat un any marcat pels canvis en la tresoreria, indicant-ne els principals:

  • Nou sistema de patrocini


  • Estalvi de la quota de la Federació


  • Regularització fiscal i implantació de l’IVA


  • Augment del nombre d’associats (s’ha arribat a 355)
Relacions exteriors

Universitat Rovira i Virgili. Com cada any s’ha fet un acte de presentació de lA.C.E. als alumnes de l’últim curs de la llicenciatura, fet que provoca un degoteig constant de noves incorporacions, provinents de la URV. Es va comentar el proper conveni, que se signarà durant el Congrés, la qual cosa crearà uns lligams més forts amb la universitat.

Enòlegs Llenguadoc-Rosselló. Es fa esment de la visita organitzada conjuntament a Vinisud (Montpeller), a mitjans de gener.

Relacions amb la Conselleria d’Agricultura – INCAVI. Cada cop s’estan portant a terme més col·laboracions amb l’Institut Català de la Vinya i el Vi. La darrera ha estat la confecció d’un calendari. També es treballa conjuntament amb el departament tècnic, concretament amb Santiago Mínguez, director de l’INCAVI, en la preparació de jornades tècniques.

Pel que fa a les subvencions, cal comentar que aquest any també s’ha rebut la subvenció des de la Conselleria, tot i que ha estat lleugerament inferior. Degut als canvis produïts a la conselleria, des de l’ACE ja ens hem posat en contacte amb el nou conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Antoni Siurana, tot sol·licitant una reunió i convidant-lo al nostre Congrés. Tanmateix, i degut als canvis d’última hora, l’A.C.E. ha contactat també amb el nou director general de l’INCAVI, Joan Aguado.

Confraria del Cava. Un any més s’ha col·laborat mitjançant la participació de l’A.C.E. al Congrés Internacional del Cava.

Llei de regulació de la professió

La primera reunió de la Comissió a la seu del Ministeri d’Agricultura va tenir lloc el dia 17 de juliol de 2003, únicament i exclusiva per constituir la comissió. El més destacat és que es va nomenar presidenta Mª Cruz Vega i que es va acordar una periodicitat trimestral de reunions, a dia d’avui, però, no s’ha convocat cap altra reunió. De la seva banda, la Conselleria i l’INCAVI, assessorats pel seu servei jurídic, han anat recollint informacions diverses sobre les competències autonòmiques, tot i que, de moment, totes les gestions estan aturades; els canvis de govern recents obliguen a reunir-se amb el nou conseller i el nou director general de l’INCAVI.

Nous serveis als associats

Carles Playà fa un breu recorregut pels serveis que l’Associació Catalana d’Enòlegs ofereix als seus associats, fent esment molt particular tant a la revista digital (www.acenologia.com) com al servei d’actualitat enològica Enoreports (www.enoreports.com). El president de l’A.C.E. va aprofitar l’ocasió per agrair a AEB Iberica i a Lallemand el suport que han donat i donen a aquestes iniciatives.

Com ja s’ha comentat en els pressupostos, s’ha creat una partida de recerca i documentació, amb l’objectiu de recopilar informació, realitzar estudis concrets o activitats diverses, encara per definir, enfocades a crear un fons de documentació de la nostra Associació.

Sistema d’esponsorització

Dos patrocinadors, Amorim i Laffort, es consoliden amb el seu compromís d’una aportació econòmica important durant tres anys. L’A.C.E. està treballant per trobar més patrocinadors, i agraeix a través del seu president el suport dels actuals patrocinadors i la confiança envers el nostre col·lectiu.

Precs i preguntes

En el torn posterior, previst per a la intervenció pública dels associats, Agustí Torelló enceta un debat sobre els orígens de l’Associació Catalana d’Enòlegs –i el seu embrió anterior, l’Associació d’Enòlegs–, en què participen i n’aporten dades Ramon Viader i Antonio Cantos. Aportacions històriques al marge, s’acaba qüestionant quin és l’aniversari que cal celebrar i s’acaba proposant la creació d’una comissió que recollirà dades d’interès (escrites, gràfiques, testimonials) sobre el passat de l’A.C.E.

Agustí Torelló i Jaume Gramona , entre altres associats, mostren interès sobre el suport exacta que l’Associació Catalana d’Enòlegs dóna al Vi de Barcelona. Carles Playà va explicar com va néixer el projecte dels Vins de Barcelona i que la presència de l’A.C.E. ha estat, bàsicament, d’informació i assessorament com a experts del sector a una institució com l’Ajuntament de Barcelona. En aquest punt diversos assistents demanen que l’Associació prengui, si cal, un vessant més crític.

Emili Esteve fa esment al projecte de disminució del nivell d’alcoholèmia a zero i expressa la seva preocupació envers el tema. Ramon Viader proposa adreçar-se a Fivin, entitat que pot aportar arguments i presentar-los als estaments que pertoquin per fer-ne una defensa social. De totes maneres, des de l’Associació caldrà també esbrinar tots els arguments possibles per actuar en el cas d’una hipotètica sanció.

Agraïments

Tot seguit els assistents van ser convidats a visitar les instal·lacions de Jean Leon. Al final de la visita el president de l’A.C.E. agraeix a Jaume Rovira, com a representant de l’empresa Jean Leon, la cessió de les seves instal·lacions tot lliurant-li una figura commemorativa de l’esdeveniment.

Renovació parcial de la Junta Directiva

Tal i com preveuen els Estatuts de l’Associació Catalana d’Enòlegs, en anys parells cal procedir a la renovació parcial dels membres que constitueixen la Junta Directiva. Per tal de donar-hi compliment es va constituir la mesa d’edat, formada pels associats més jove i de més edat presents a l’acte, que en aquesta ocasió van ser Jordi Fernández i Antonio Cantos, respectivament. A continuació es va procedir a la votació personal i secreta dels assistents, els resultats de la qual van ser: 44 vots a favor de la candidatura presentada, un vot en blanc i un vot en contra, cap vot nul.


Càrrec                                                  Candidat

_________________________________________________

Vicepresident primer                         Oriol Guevara i Sendra

Vicepresident tercer                           Emili Esteve i Punti

Tresorer                                                Xènia Bonet i Batet

Vocal                                                   Isaac Rigau i Espiell

Vocal                                                   Jaume Gramona i Martí

Vocal                                                   Xavier Rubires i Ferrer *

Vocal                                                   Jaume Arboles i Sebastià *

Vicetresorer                                          Eva Plazas Torné *

Vocal suplent                                        Joan Miquel Canals i Bosch

Vocal suplent                                        Pedro Muñoz i Gomez

Vocal suplent                                        Dario Jodar i Castell

Vocal suplent                                        Joan Ramon Carbó i Guitart

_________________________________________________

* Xavier Rubires, en substitució de Xènia Bonet
Jaume Arboles, en substitució de Bruno Colomer
Eva Plazas, en substitució de Mari Carmen de Francisco
Associació Catalana d'Enòlegs
Centre Àgora. Polígon Industrial Domenys II
Plaça Àgora, 1
08720 - Vilafranca del Penedès

Tel. i fax: (93) 891 25 50
e-mail: enoace@teleline.es