Notícies

Agenda

Curs de Tast

Taller de Tast


ANOTA
LES DATES!

enobit
XIX Assemblea General Ordinària de l’ACE
El passat 25 de gener va tenir lloc a les instal·lacions de Segura Viudas, S.A., la XIX Assemblea General Ordinària, un acte que va estar marcat per la normalitat i l’optimisme davant les excel·lents expectatives de l’Associació

El president de l’ACE, Carles Playà, va donar la benvinguda als 37 associats presents i, tot seguit es va procedir a la lectura dels informes de les diverses comissions que havien de posar al dia l’associat respecte de la gestió duta a terme per la Junta durant l’any 2002.

Secretaria

El secretari de la Junta, Joan Mª Rovira, va iniciar la seva intervenció amb la lectura de l’acta de l’Assemblea anterior, assemblea extraordinària, convocada per la Junta Directiva per tal de decidir la relació de l’Associació amb la Federació Espanyola d’Associacions d’Enòlegs (FEAE). Un cop aprovada l’acta es van produir diverses intervencions d’alguns dels presents aportant nous elements de reflexió sobre la decisió presa. Les intervencions van tenir la resposta de diferents membres de la Junta recordant els arguments que van sustentar la decisió. La conclusió general va ser, un cop més, la ratificació de la decisió presa, tot recalcant la seva potencial reversibilitat.

En el següent punt, el secretari va informar de les activitats i els moviments durant l’any passat; en concret, es van produir 21 altes, tres baixes i dues jubilacions, i es va incrementar notablement el nombre d’enviaments a l’associat, per la qual cosa es continua estudiant l’enviament d’informació a través d’Internet, solució que només es veu aturada pel fet que resten molts associats sense correu electrònic.

La secretària anterior, Isabel Vidal, que va ser designada per l’assemblea per encarregar-se de gestionar una assegurança professional de col·lectiu, exposa que l’única assegurança que és tècnicament viable és la de la seu de l’Associació, deixant les assegurances particulars de responsabilitats civils en mans de cadascú.

Publicacions: revista i web

El director de la publicació en suport imprès i digital, Jaume Estruch, va fer un repàs pels continguts publicats en suport imprès dels quatre números de la revista apareguts el 2002, tot destacant la qualitat i l’oportunitat dels treballs i l’elevada qualificació dels autors.

A continuació, va destacar l’avenç de la difusió de l’edició digital de la revista que, després de canviar de domini a Internet i situar-se en un de propi: acenologia.com, ha aconseguit ser la revista d’enologia científica i professional més visitada a la xarxa i un dels portals del món del vi amb més visites, tan sols superat per les grans revistes nord-americanes de vins. Després d’argumentar aquest èxit i fonamentar-lo amb xifres de caràcter públic, va desvetllar un altra sorpresa: el principal lector de la revista digital és el públic americà i, de manera especial, el californià, que gairebé iguala en visites al procedent de l’Estat espanyol. Aquests resultats justifiquen que es negociï un patrocinador internacional per a la publicació. De tota manera, i com ja resulta habitual, l’èxit de les edicions no es correspon amb la salut financera de les publicacions, que sempre són deficitàries per a l’Associació, donat que, segons comenta el director de les publicacions, els anuncis provenen sempre d’un petit nucli d’empreses històricament col·laboradores de l’Associació. Tradicionalment hi ha hagut molt poca col·laboració de les empreses del sector elaborador i més generosa, tot i que també escassa del sector proveïdor. Destaca també la nova ubicació del recurs corporatiu Enobit, que es troba com a directori del domini principal de la revista (acenologia.com/enobit).

Finalment, Jaume Estruch informa de la precarietat financera del nou recurs Enoreports que, tot i està patrocinat per la firma Lallemand, no ha trobat el ressò esperat entre els enòlegs i les subscripcions realitzades han estat escasses, tot i el gran nombre de sol·licituds d’informació. Intervé el president per declarar que l’Associació ha arbitrat una solució per mantenir aquest servei que es considera tan necessari per a l’enòleg.

Cursos i taller de tast

Pel que fa als cursos de tast, Lluís Ràfols, responsable de la Comissió de Cursos de Tast, informa d’un nombre lleugerament inferior al de l’any passat, però les sol·licituds continuen arribant a bon ritme, i s’ha millorat la presència dels cursos a Barcelona gràcies a l’acord amb l’empresa Arts & Friends que té cura de l’organització i la seva promoció.

Tot seguit, Lluís Ràfols aprofita per acomiadar-se del seu càrrec al front d’aquesta comissió tot passant el relleu a German Esteban, que intervé per declarar que enceta el càrrec amb il·lusió i que la seva voluntat és continuar la tasca del seu predecessor.

Emili Esteve, un dels responsables del Taller de Tast, informa que durant el 2002 es van realitzar les sis sessions previstes, amb gran acceptació i sempre amb llistes d’espera.

Tresoreria

En absència del tresorer de l’ACE, Enric Gil, la vocal Xènia Bonet va desglossar l’activitat econòmica de l’Associació durant l’exercici 2002. Un cop acabat el compte de resultats, van ser debatuts i aprovats per unanimitat. A continuació, la tresorera en funcions va exposar els pressupostos previstos per al 2003. En el torn d’intervencions, diversos associats van demanar el canvi d’algunes partides a fi de què, tècnicament, la revista no resulti sempre deficitària i l’Associació dediqui una partida d’inversió a les publicacions per tal que expliciti la seva assumpció. Un cop acceptades les rectificacions, s’aproven els pressuposts del 2003 per unanimitat.

Presidència

Carles Playà va començar la seva exposició fent un balanç provisional des de la darrera assemblea extraordinària que no tancava cap període electoral. Tot i el poc temps transcorregut, remarca que s’ha aconseguit un patrocinador oficial de l’Associació per a tot l’exercici 2003, prorrogable a propers anys i que estan en marxa actes com el congrés anual, que es realitzarà a les comarques de Girona, amb el suro com a motiu principal. També concreta que el viatge tècnic es realitzarà a Austràlia, tot i que a les properes setmanes s’ampliarà la informació.

Pel que fa a Enoreports, el president anuncia que l’Associació ha arribat al compromís de realitzar una subscripció col·lectiva, que permetrà, d’una banda, la continuïtat de la publicació i de l’altra, que els associats disposin d’un servei d’informació científica de gran utilitat.

Després de repassar diferents aspectes de la relació amb la FEAE, presidits pel distanciament, informa que la Federació ha nomenat, de manera unilateral, el Dr. Juan Cacho, de la Universitat de Saragossa, membre destacat del Consell Editorial d’ACE Revista d’Enologia i col·laborador habitual de l’Associació, com a mitjancer entre ambdues institucions, FEAE i ACE, per tal d’arribar a alguna solució de compromís. També constata, d’una altra banda i segons informacions documentals rebudes, el distanciament entre la nova junta de la Unió Internacional i el president de la Federació.

Finalment, comunica que, degut a la renúncia voluntària de dos membres de la Junta, Bruno Colomer i M. Carmen de Francisco, i segons marquen els Estatuts, ha demanat la reincorporació dels dos vocals suplents, Pedro Muñoz i Isabel Vidal, cas que es produirà en la propera Junta Directiva.

Precs i preguntes

Sense més punts a l’ordre del dia i després d’un debat llarg i intens sobre diferents temes relacionats amb la imatge de l’Associació, la seva projecció i la publicació d’un tríptic de promoció de l’ACE, que va propiciar diverses aportacions per explicitar la història de l’Associació, es va donar per acabades les intervencions.

Agraïments

Les Caves Segura Viudas que, tant amablement van cedir les seves instal·lacions a l’ACE, van oferir als assistents un esplèndid refrigeri, moment en què el president de l’ACE va lliurar a Gabriel Suberbiola, director tècnic de les Caves, una figura commemorativa de l’acte, tot agraint la seva col·laboració. Tot seguit, els assistents van ser convidats a realitzar una interessant visita al celler i les caves.

Renovació parcial de la Junta directiva de l’Associació Catalana d’Enòlegs

Tal com preveuen els Estatuts de l’Associació Catalana d’Enòlegs, en renunciar els vocals:

Bruno Colomer
M. Carmen de Francisco

Son substituïts pels vocals suplents:

Pedro Muñoz
Isabel Vidal

Fins a final de legislatura, en què els càrrecs seran de nou sotmesos a proposta i votació.
Associació Catalana d'Enòlegs
Centre Àgora. Polígon Industrial Domenys II
Plaça Àgora, 1
08720 - Vilafranca del Penedès

Tel. i fax: (93) 891 25 50
e-mail: enoace@teleline.es